Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στη OsB έ­χου­με α­να­λά­βει την υ­πο­χρέω­ση να προ­στα­τεύου­με τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να των πε­λα­τών μας και να α­να­πτύσ­σου­με α­σφα­λείς δια­δι­κτυα­κές υ­πη­ρε­σίες. Η ε­πί­σκε­ψή σας στο site μας εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη ε­κτός συ­γκε­κρι­μέ­νων ση­μείων ε­λεγ­χό­με­νης πρό­σβα­σης για τα ο­ποία α­παι­τεί­ται κω­δι­κός και password. Ωστό­σο, για τη δο­κι­μα­στι­κή χρή­ση ο­ρι­σμέ­νων υ­πη­ρε­σιών μας και για την ε­νερ­γο­ποίη­ση της συν­δρο­μής σε αυ­τές α­παι­τεί­ται η κα­τα­γρα­φή των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων. Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο ε­ξη­γεί τη δια­δι­κα­σία συλ­λο­γής των στοι­χείων αυ­τών και α­να­φέ­ρε­ται στη χρή­ση των στοι­χείων αυ­τών. Πα­ρα­κα­λού­με να δια­βά­σε­τε προ­σε­κτι­κά ό­λο το κεί­με­νο.

Συλ­λο­γή προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων
To foronews.gr θα σας ζη­τή­σει να συ­μπλη­ρώ­σε­τε τις πλη­ρο­φο­ρίες που α­φο­ρούν στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να ή τις πλη­ρο­φο­ρίες που α­παι­τού­νται για να έρ­θου­με σε ε­πα­φή μα­ζί σας ό­ταν πρό­κει­ται να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε κά­ποια υ­πη­ρε­σία, να γί­νε­ται μέ­λος στο forum, να γί­νε­ται μέ­λος στο help desk μας ή να σας α­πο­στεί­λου­με κά­ποιο υ­λι­κό. Οι υ­πο­χρεω­τι­κές πλη­ρο­φο­ρίες προ­σω­πι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου πε­ριο­ρί­ζο­νται στα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας, ε­νώ τυ­χόν πρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρίες συλ­λέ­γο­νται μό­νο με στό­χο την κα­λύ­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή σας.

Σε πε­ρί­πτω­ση που ο­ποιο­δή­πο­τε α­πό τα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας σας αλ­λά­ξει, πα­ρα­κα­λού­με να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε α­πευ­θείας μα­ζί μας στο 2114184801, ώ­στε να έ­χου­με πά­ντα τα τρέ­χο­ντα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας μα­ζί σας.

Χρή­ση των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων
Χρη­σι­μο­ποιού­με τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία για τους ε­ξής κύ­ριους λό­γους:

    • Για την πα­ρο­χή κω­δι­κού λο­γα­ρια­σμού και password για τη δω­ρεάν δο­κι­μα­στι­κή χρή­ση ο­ρι­σμέ­νων υ­πη­ρε­σιών.
    • Για να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε υ­πη­ρε­σίες ό­πως forum, help desk, κλπ.
    • Για να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε δια­βαθ­μι­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρίες α­νά­λο­γα με την ι­διό­τη­τά σας.
    • Για να σας ε­νη­με­ρώ­νου­με για νέα προϊόντα, ει­δι­κές προ­σφο­ρές, νέες δυ­να­τό­τη­τες και άλ­λες νέες υ­πη­ρε­σίες α­πό το foronews.gr.

το foronews.gr θα πα­ρα­χω­ρή­σει προ­σω­πι­κά στοι­χεία των πε­λα­τών της, χω­ρίς προ­η­γού­με­νη ε­νη­μέ­ρω­σή τους, μό­νο εάν αυ­τό α­παι­τη­θεί α­πό το νό­μο ή κα­λή τη πί­στη (α) προ­κει­μέ­νου να συμ­μορ­φω­θεί σε α­ντί­στοι­χα δια­τάγ­μα­τα ή νο­μι­κές δια­δι­κα­σίες (β) να προ­στα­τεύ­σει τα ε­μπο­ρι­κά της συμ­φέ­ρο­ντα και τα πνευ­μα­τι­κά της δι­καιώ­μα­τα που α­φο­ρούν στις υ­πη­ρε­σίες της και το site και (γ) να δρά­σει σε έ­κτα­κτες πε­ρι­πτώ­σεις προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει την προ­σω­πι­κή α­σφά­λεια των χει­ρι­στών των υ­πη­ρε­σιών της, των χει­ρι­στών του site ή του κοι­νού.

Πο­λι­τι­κή χρή­σης Cookies
Το site του foronews.gr δεν χρη­σι­μο­ποιεί cookies. Τα cookies εί­ναι μι­κρά αρ­χεία κει­μέ­νου που το­πο­θε­τού­νται στον η­λεκ­τρο­νι­κό υ­πο­λο­γι­στή των ε­πι­σκε­πτών ε­νός site και εί­ναι μια τυ­πο­ποιη­μέ­νη μέ­θο­δος κα­τα­γρα­φής των προ­τι­μή­σεων των ε­πι­σκε­πτών. Μπο­ρεί­τε να ε­νη­με­ρω­θεί­τε α­να­λυ­τι­κά για τα cookies στο http://www.allaboutcookies.org.

Έλεγ­χος των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

Όταν κά­νε­τε εγ­γρα­φή ως συν­δρο­μη­τής μίας υ­πη­ρε­σίας ή με ο­ποιο­δή­πο­τε άλ­λο τρό­πο μας δί­νε­τε προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να, το e-foro.grδεν θα κοι­νο­ποιεί τα δε­δο­μέ­να αυ­τά σε ο­ποιον­δή­πο­τε τρί­το χω­ρίς την ά­δειά σας, ε­κτός α­πό τις ε­ξαι­ρέ­σεις που α­να­φέ­ρο­νται πα­ρα­πά­νω. Τα δε­δο­μέ­να σας θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για τους λό­γους που έ­χουν ή­δη α­να­φερ­θεί.

Το foronews.gr δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να α­πο­στέλ­λει πε­ριο­δι­κά emails ε­νη­με­ρώ­νο­ντας σας για τε­χνι­κά ή άλ­λα θέ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τις πα­ρε­χό­με­νες υ­πη­ρε­σίες ή τις υ­πη­ρε­σίες στις ο­ποίες έ­χε­τε κά­νει συν­δρο­μή. Εσείς έ­χε­τε την ε­πι­λο­γή να μην εί­στε α­πο­δέ­κτης αυ­τών των emails.

Αλλα­γές στο κεί­με­νο προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

To foronews.gr δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να τρο­πο­ποιεί το κεί­με­νο αυ­τό. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή θα α­να­νεώ­νε­ται και η η­με­ρο­μη­νία τε­λευ­ταίας α­να­νέω­σης που βρί­σκε­ται στο τέ­λος του κει­μέ­νου αυ­τού. Όταν πρό­κει­ται για ου­σια­στι­κές αλ­λα­γές του κει­μέ­νου, θα σας ε­νη­με­ρώ­νου­με μέ­σω εμ­φα­νούς α­να­κοί­νω­σης στο site μας.