Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία κατά την οποία η Διοίκηση, ορίζει το όραμα για το μέλλον και προσδιορίζει τους στόχους της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τον καθορισμό της σειράς με την οποία αυτοί οι στόχοι πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε η επιχείρηση, να μπορέσει να φτάσει στο όραμά της.

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να διαφοροποιηθεί και να αποκτήσει ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα που δραστηριοποιείται.

osb1Ο στρατηγικός σχεδιασμός, περιλαμβάνει συνήθως, μεσοπρόθεσμους έως μακροπρόθεσμους στόχους με διάρκεια ζωής από τρία έως πέντε χρόνια, αν και μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Αυτό είναι διαφορετικό από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, ο οποίος συνήθως εστιάζει σε βραχυπρόθεσμους, τακτικούς στόχους, όπως στον καθορισμό του μεγέθους του προϋπολογισμού και του τρόπου κατανομής του. 

Το προϊόν του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ένα στρατηγικό σχέδιο. 


Γιατί είναι σημαντικός ο στρατηγικός σχεδιασμός;

Ένα στρατηγικό σχέδιο είναι ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης.

Χωρίς την καθοδήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού, δεν υπάρχει τρόπος να διαπιστωθεί εάν μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους στόχους της.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ξεκινά με μια αποστολή η οποία εκθέτει το βασικό σκοπό της επιχείρησης, τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει τους στόχους της και τους τομείς στους οποίους θα εμβαθύνει περισσότερο.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την επιλογή στόχων, (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί και ρεαλιστικοί).

Οι μετρήσιμοι στόχοι είναι σημαντικοί επειδή επιτρέπουν στους ηγέτες των επιχειρήσεων να προσδιορίσουν πόσο καλά αποδίδει η επιχείρηση έναντι των στόχων και της συνολικής αποστολής.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός σχετίζεται άμεσα με τον βραχυπρόθεσμο  σχεδιασμό και μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων στην καθημερινή λήψη αποφάσεων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός βοηθά τους ηγέτες των επιχειρήσεων να αξιολογούν περιοδικά την πρόοδο, σε σχέση με το πλάνο και να κάνουν αλλαγές ή προσαρμογές, ως απάντηση, στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.


osb2.jpg

Ποια τα βήματα ενός στρατηγικού σχεδιασμού;

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του στρατηγικού σχεδιασμού ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Οι περισσότεροι κύκλοι στρατηγικού σχεδιασμού μπορούν να συνοψιστούν σε αυτά τα πέντε βήματα:

  • Προσδιορισμός: της τρέχουσας στρατηγικής θέσης μιας επιχείρησης. Εδώ οι υπεύθυνοι, χρησιμοποιούν το υπάρχον στρατηγικό σχέδιο, για να πραγματοποιήσουν αξιολογήσεις της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της.Αυτές οι αξιολογήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μια ανάλυση SWOT (δυνατά σημεία, αδύνατα, ευκαιρίες και απειλές) για την κατανόηση της κατάστασης της επιχείρησης και της πορείας που ακολουθεί.
  • Προτεραιότητα: των στόχων και προγραμματισμός στους πιο σημαντικούς, σχετικούς και επείγοντες. Οι στόχοι περιλαμβάνουν χρονοδιάγραμμα και KPI για τη μέτρηση της προόδου.
  • Ανάπτυξη: και ώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία πολυάριθμων βραχυπρόθεσμων τακτικών επιχειρηματικών σχεδίων που ταιριάζουν στην γενική στρατηγική. Συνήθως, δημιουργείται ένας χάρτης στρατηγικής για να βοηθήσει στην οπτικοποίηση και την προσαρμογή του σχεδίου.
  • Υλοποίηση, εφαρμογή: του στρατηγικού σχεδίου. Απαιτεί σαφή επικοινωνία σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, για τον καθορισμό ευθυνών και των διαδικασιών καθώς και την καθιέρωση μέτρησης και αναφοράς.
  • Εκσυγχρονισμός: του στρατηγικού σχεδίου. Eπανεξετάζεται και αναθεωρείται περιοδικά, για την προσαρμογή των προτεραιοτήτων και την επανεκτίμηση των στόχων καθώς αλλάζουν οι επιχειρηματικές συνθήκες και εμφανίζονται νέες ευκαιρίες. Οι υπεύθυνοι, μπορούν να χρησιμοποιούν κάρτες βαθμολογίας (BSC)όπως και άλλα εργαλεία για την αξιολόγηση της απόδοσης έναντι των στόχων.

osb3Τι είναι η στρατηγική διαχείριση;

Η στρατηγική διαχείριση είναι η υλοποίηση της στρατηγικής. Δεδομένων των ομοιοτήτων μεταξύ στρατηγικού σχεδιασμού και στρατηγικής διαχείρισης, οι δύο όροι χρησιμοποιούνται μερικές φορές εναλλακτικά.


Οφέλη στρατηγικού σχεδιασμού

Ο αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός έχει πολλά οφέλη. Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να έχουν επίγνωση της μελλοντικής κατάστασης ευκαιριών και προκλήσεων. Τις αναγκάζει επίσης, να προβλέπουν τους κινδύνους και να κατανοούν ποιοι πόροι θα χρειαστούν για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες, δημιουργώντας παράλληλα πρότυπα και υπευθυνότητα.


osb4 Η τεχνολογία της πληροφορίας αποτελεί βασικό μέρος της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδίου.


tsikΤσιμπουρλάς Δημήτρης

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού

 ONESTOPBUSINESS 2