Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Πόσες και πόσες φορές στην καθημερινότητά μας δεν έχουμε ακούσει ή συναναστραφεί με τα ανωτέρω πρόσωπα που υπάρχουν σε πλείστες οικογένειες ή σε μικρές κυρίως επιχειρήσεις, ακόμα και σε αγροκτήματα για γεωργικές εργασίες.

Εργάζονται είτε σε σπίτια που προσέχουν ηλικιωμένους είτε ως οικιακές καθαρίστριες από χώρες εκτός Ε.Ε. και απασχολούνται σε εμπορικά μαγαζιά κυρίως για τις εξωτερικές εργασίες. Πόσα όμως από τα ανωτέρω πρόσωπα βρίσκονται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και ποιες οι κυρώσεις του νόμου για όσους Έλληνες πολίτες τους απασχολούν…?....

Σύμφωνα με το Κώδικα περί Μετανάστευσης (ν. 4251/14) και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης….   

112

«Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί κάποιος να εισέλθει στη χώρα με σκοπό την εργασία». Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το αν η είσοδος για εργασία θα είναι μακροχρόνια (τουλάχιστον ενός έτους) ή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα (εποχιακή εργασία), τον κλάδο της απασχόλησης, τον αν αφορά ενδοεταιρική μετάθεση ή υψηλή ειδίκευση κτλ. Σε κάθε περίπτωση, αν ενδιαφέρεστε να έρθετε στην Ελλάδα για εργασία, το πρώτο βήμα είναι να βρείτε εργοδότη. Ο εργοδότης στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για να κάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πρόσκληση του εργαζόμενου στη χώρα. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση πρόσκλησης (μετάκληση) για μακροχρόνια εξαρτημένη εργασία(σε οποιανδήποτε κλάδο) ή για εποχιακή εργασία στον κλάδο της γεωργία και της κτηνοτροφίας ή για αλιεργάτες, πρέπει να υπάρχει θέση σε κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κάθε δύο χρόνια. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός και οι ειδικότητες των πολιτών τρίτων χωρών που μπορούν να εισέλθουν στη χώρα για εργασία.

Οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας με σκοπό την εργασία θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός από τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα:

α) Θεώρησης εισόδου με δικαίωμα εργασίας (visa).

β) Άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας. 

γ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας. 

Πρόσβαση στην εργασία έχουν επίσης οι παρακάτω:

  • οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας),
  • οι αιτούντες διεθνή προστασία (μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασίας). 
  • οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία είναι σε ισχύ, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας εργασίας σε ισχύ. Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης άδειας εργασίας μπορούν να εργάζονται μόνο στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, στον τομέα της οικιακής εργασίας καθώς και στον κλάδο του ιματισμού  και να εργάζονται στο σύνολο του εδάφους της χώρας με εξαίρεση κάποιες ακριτικές περιοχές.
  • Οι ομογενείς που είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.»

Με απλά λόγια κάθε αλλοδαπός πολίτης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζει μόνιμα και εργάζεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας οφείλει να φέρει κάποιον τίτλο νόμιμης διαμονής είτε αυτός είναι θεώρηση εισόδου (Visa), είτε να είναι δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας (το λεγόμενο Άσυλο) είτε Αδείας Διαμονής που να του/της δίνει το δικαίωμα προς εργασία κτλ. Ελλείψει τέτοιου τίτλου η κύρωση που υφίσταται κάθε αλλοδαπός που παραμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια είναι η Διοικητική του επιστροφή στην χώρα καταγωγής του (η λεγόμενη απέλαση) καθώς η επιβολή Διοικητικού προστίμου κατά την έξοδό του από τη χώρα.

Το πιο κρίσιμο ζήτημα όμως που δυστυχώς λησμονείται σε πλείστες περιπτώσεις είναι οι κυρώσεις που υφίσταται κάθε Έλληνας Πολίτης που απασχολεί παράτυπα διαμένοντα αλλοδαπό. Σύμφωνα με τη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ….

117 t13 21112023

«Απαγορεύεται η απασχόληση αλλοδαπών τρίτων χωρών που δεν έχουν πρόσβαση στην εργασία ή που δεν διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα.

Στους εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπό χωρίς άδεια με πρόσβαση στην εργασία (ακόμα και αν διαμένει νόμιμα στη χώρα με άλλου τύπου άδεια), επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ για κάθε νόμιμα διαμένοντα αλλά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό.

Περαιτέρω επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία ύψους 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο.

Σε περίπτωση απασχόλησης παράνομα διαμένοντα αλλοδαπού επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε παράνομα απασχολούμενο εργαζόμενο. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη μέσα σε διάστημα 4 ετών το πρόστιμο αυτό διπλασιάζεται, για κάθε εργαζόμενο. Επιπρόσθετα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, όπως αποκλεισμός από δημόσιες παροχές και επιδοτήσεις καθώς και προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργείας ή προσωρινή διακοπή εργασιών. Υπάρχουν επίσης και ποινικές κυρώσεις αν η απασχόληση παράνομα διαμενόντων πολιτών είναι συστηματική και εκ προθέσεως ή αν η απασχόλησή τους συνοδεύεται με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, αν αφορά ανηλίκους ή θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Οι εργοδότες που έχουν εμπλακεί σε εργασιακή εκμετάλλευση πολιτών τρίτων χωρών αντιμετωπίζουν επιπλέον πρόστιμα, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, όταν η απασχόληση γίνεται με σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων χωρών σε πορνεία, εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία, ο εργοδότης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το θύμα είναι ανήλικο οι κυρώσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες ενώ σε ειδικότερες περιπτώσεις η χρηματική ποινή φτάνει και 50.000 – 100.000 ευρώ…...

Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι τα πρόστιμα είναι αρκετά «τσουχτερά» και ότι ο νομοθέτης δεν αστειεύεται καθώς έχει προβλέψει και ποινικές παραβάσεις  για τους παραβάτες με τη διαδικασία του αυτοφώρου μάλιστα!!!Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οιοσδήποτε απασχολεί παράνομα διαμένοντα αλλοδαπό είναι εκτεθειμένος απέναντι στον νόμο ο οποίος δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε εργοδότη ιδιώτη ή ιδιοκτήτη επιχείρησης. Με απλά λόγια όσο οξύμωρο και αν ακούγεται ακόμα και ο ηλικιωμένος που απασχολεί την αλλοδαπή κυρία για τον φροντίζει είναι υποχρεωμένος να την προσλάβει με νόμιμες διαδικασίες όσο και ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ που τυχόν στέλνει το νεαρό αλλοδαπό σε εξωτερικές εργασίες και ο αγρότης που απασχολεί αλλοδαπούς στο αγρόκτημά του.  Όλοι αντιμετωπίζονται νομικά με το ίδιο νομοθετικό καθεστώς που όπως ελέχθη επισείει βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα αλλά και αυτόφωρο σε ορισμένες περιπτώσεις. Για αυτό το λόγο και προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων κάθε Έλληνας πολίτης που επιθυμεί να προσλάβει κάποιον αλλοδαπό για εργασία σε οποιονδήποτε τομέα οφείλει να απευθυνθεί σε Δικηγόρο εξειδικευμένο σε ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου προκειμένου να τον κατευθύνει σε μία νόμιμη διαδικασία που θα τον προφυλάξει από τυχόν κυρώσεις του νόμου. 


koutsoukos transparent

 

 

 

 

 

 

 

           EMAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.