Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Προκηρύχθηκε, και επίσημα πλέον, η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»,

προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Η Δέσμη δράσεων βρισκόταν σε καθεστώς προδημοσίευσης από τις 22/12/2022 στις επίσημες ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ και του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις, τη Δράση 1 με τίτλο «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000€ και τη Δράση 2 με τίτλο «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» με συνολικό προϋπολογισμό 400.000.000€. Αναλυτικότερα:


NEA PRASINOS METASXHMATISMOS

Η Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Η Δράση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 300.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (2003/361/ΕΚ - Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:

  • Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ, από αυτούς που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους εν λόγω επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να λειτουργούν νόμιμα.
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).
  • Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€. Σε κάθε περίπτωση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης (ένταση ενίσχυσης) καθορίζεται στο 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού – εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν  τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Το υπόλοιπο ποσό του επιλέξιμου προϋπολογισμού καλύπτεται από Ιδιωτική Συμμετοχή με τους εξής τρόπους:

1) Καταβολή ή αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου,

2) Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

3) Ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών ή

4) Τραπεζικός δανεισμός.

Η πιστοποίηση της καταβολής της Ιδιωτικής Συμμετοχής, απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής τουλάχιστον 25% πρέπει να μην ενέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στοιχεία κρατικής στήριξης.

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

Οι επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.
  • Δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό (συμβατικές δαπάνες).
  • Δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό, οι οποίες πιστοποιούνται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN.
  • Δαπάνες πιστοποίησης Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας καθώς και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις. Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
  • Προμήθεια μεταφορικών μέσων GREEN, υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητων.
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων για 1 έως 3 ΕΜΕ.
  • Τέλος, σε κάθε σχέδιο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ορίζεται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη δράση.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), και δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται (ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής/οριστικοποίησης στο ΟΠΣΚΕ) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας. Η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και των βαθμολογούμενων κριτηρίων, τα οποία ορίζονται στην πρόσκληση αναλυτικά και σχετίζονται με:

  • την επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων
  • την υφιστάμενη απασχόληση
  • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
  • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης
  • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
  • την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου
  • την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου
  • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης της εξεταζόμενης πρότασης ορίζεται ο βαθμός 45.

Επισημαίνεται ότι για κάθε δυνητικό δικαιούχο, επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


NEA PRASINH PARAGVGIKH EPENDYSHΗ Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους,  πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Η Δράση  θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 συνολικού ύψους 400.000.000€ και στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (2003/361/ΕΚ - Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων).

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, είναι οι ακόλουθες:

  • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας.
  • Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ, από αυτούς που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα της πρόσκλησης, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Να διαθέτουν τον/τους εν λόγω επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  • Να λειτουργούν νόμιμα
  • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
  • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
  • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σχετικής Πρόσκλησης.
  • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€. Σε κάθε περίπτωση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό επιχορήγησης (ένταση ενίσχυσης) καθορίζεται στο 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Το υπόλοιπο ποσό του επιλέξιμου προϋπολογισμού καλύπτεται από Ιδιωτική Συμμετοχή, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση απόδειξης κεφαλαίων κατά την υποβολή της πρότασης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.
  • Δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό (συμβατικές δαπάνες).
  • Δαπάνες για μηχανήματα και εξοπλισμό, οι οποίες πιστοποιούνται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN.
  • Δαπάνες πιστοποίησης Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding.
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας καθώς και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις. Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
  • Προμήθεια μεταφορικών μέσων GREEN, υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητων. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων για 1 έως 3 ΕΜΕ.
  • Τέλος, σε κάθε σχέδιο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι έμμεσες δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ορίζεται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στη δράση.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), και δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου.

Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνουν διασταυρώσεις μέσω Εθνικών Βάσεων Δεδομένων (ΑΑΔΕ, ΕΡΓΑΝΗ), ώστε να επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτές και να αποφευχθούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται (ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής/οριστικοποίησης στο ΟΠΣΚΕ) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης. Αρχικά θα διενεργείται έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια, τα επιλέξιμα σχέδια θα βαθμολογούνται βάσει κριτηρίων, τα οποία ορίζονται στην πρόσκληση αναλυτικά και σχετίζονται με ::

  • την υφιστάμενη απασχόληση
  • την μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και την λειτουργική Κερδοφορία
  • το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται οι επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)
  • τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)
  • την συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης της εξεταζόμενης πρότασης ορίζεται ο βαθμός 45.

Επισημαίνεται ότι για κάθε δυνητικό δικαιούχο, επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».


IO7O0031Νίκος Μπαρμπάκος

Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Αρθρογράφος - Α΄ Τάξης Φοροτεχνικός

Tηλ.: +30 2752099550

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: http://epidotoumena.gr/