Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Άνοιξε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στόχος είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ενώ το συνολικό ποσό κατανέμεται σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι τα 150.000 ευρώ ενώ μπορεί να ανέρθει έως τις 250.000 ευρώ, υπό προϋποθέσεις. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 80% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Ίδρυση, ανέγερση, μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτηρίων και κατασκευών.
  • Αγορά γης.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
  • Αγορά αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο καθώς και φορτηγού.
  • Επενδύσεις αξιοποίησης ΑΠΕ.
  • Γενικές δαπάνες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο www.ependyseis.gr έως 16/05/2023 και ώρα 13:00. Περισσότερες λεπτομέρειες για την αίτηση στήριξης καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στην πρόσκληση.

Βρείτε την επίσημη πρόσκληση και το σχετικό υλικό στο: http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/drasi-415-ylopoiisi-ependyseon-me-stoho-tin-anthektikotita-ti-viosimotita-kai-tin-psifiaki


2η Πρόκληση για την υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο υπομέτρο 19.2 της ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

Η ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Μέτρου 19.2, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα.

Μέσω της δράσης αυτής χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες: Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, Τουρισμός, Εστίαση, Βιοτεχνίες και Λιανικό εμπόριο.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/και εξοπλισμό και τις 100.000 € για πράξεις που αφορούν σε άυλες ενέργειες.

Η ένταση ενίσχυσης του επιλέξιμου προϋπολογισμού κυμαίνεται από 50% έως 70%, με κριτήρια που εξειδικεύονται στην πρόσκληση. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών αναδρομικά από 21/12/2016.

Η ημερομηνία λήξης υποβολών της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης είναι την Τετάρτη 07/06/2023 και ώρα 15:00. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός πέντε (5) ημερών, να αποστείλουν στην ΟΤΔ φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Βρείτε την επίσημη πρόσκληση και το σχετικό υλικό στο: http://www.leader-clld.akomm.gr/1/38.news


Πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας» στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020

Σκοπός της Δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιοχής Παρέμβασης της ΣΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων, για να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας τους, καθώς και να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Μέσω της δράσης αυτής χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες: Τουρισμός, Εστίαση, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Ενέργεια και Υβριδικές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου οι επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και να λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό / δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε(5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 65% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis).

Η ημερομηνία λήξης υποβολών της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης είναι την 26/04/2023 και ώρα 14:00.

Βρείτε την επίσημη πρόσκληση και το σχετικό υλικό στο: https://espa2014-2020.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis/901-123-2014-2020.html


Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 -- Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)

Έχει πλέον ξεκινήσει και επίσημα η διαβούλευση για την επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Οι κατά τόπους Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ έχουν ξεκινήσει την καταγραφή προτάσεων, ιδεών και έργων, τόσο ιδιωτικού όσο και δημόσιου χαρακτήρα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, σύμφωνα και με την σχετική πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ. Α. 2545/2022 - ΦΕΚ 5361/Β/17-10-2022).

Η πληροφορία που καταγράφεται αφορά την τοποθεσία υλοποίησης και το εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού του προτεινόμενου έργου. Ακόμη, το φυσικό αντικείμενό του, τη σκοπιμότητα, την καινοτομία, την φάση ωριμότητάς του καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.

Η διερεύνηση των αναγκών και του επενδυτικού ενδιαφέροντος της κάθε περιοχής παρέμβασης θα ληφθεί υπόψη στη σύνταξη και την υποβολή των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER 2023-2027.

Για περισσότερα νέα σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμματα εγγραφείτε στο http://epidotoumena.gr .


IO7O0031Νίκος Μπαρμπάκος

Κύβος Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Αρθρογράφος - Α΄ Τάξης Φοροτεχνικός

Tηλ.: +30 2752099550

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: http://epidotoumena.gr/